Algemene voorwaarden & Privacy

 

 

Algemene voorwaarden

 

BeautiQ verleent u hierbij toegang tot www.beau-tiq.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BeautiQ en/of derden zijn aangeleverd. BeautiQ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

IDENTITEIT

BeautiQ

Zaakvoerder: Kathleen Mariën

Tessenderlobaan 26

3271 Scherpenheuvel-Zichem

België

Email: beautiq.kathleen@hotmail.com

Ondernemingsnummer: BE  0735.388.375

 

AANSPRAKELIJKHEID

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BeautiQ.

Alle inhoud van de website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door BeautiQ

 

AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient

de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk

te melden via beautiq.kathleen@hotmail.com .

Indien dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of kledingvoorschriften op de verpakking zijn behandeld.

 

HERROEPINGSRECHT

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. De klant dient dan op eigen kosten het pakket terug te sturen naar onderstaand adres:

BeautiQ

Tessenderlobaan 26

3271 Scherpenheuvel-Zichem

Of na een afspraak mag je het pakje ook steeds binnenbrengen op bovenstaand adres.

Om recht te hebben om te retourneren dient de klant ons binnen 10 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via email (beautiq.kathleen@hotmail.com) welke goederen de klant wenst te retourneren.

Wanneer de klant de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst verzendt, wordt deze niet meer geaccepteerd en voeren wij geen terugbetaling uit.

 

BETALING

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met bancontact/mistercash. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

 

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

 

BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.

 

 

Privacy

 

 

BeautiQ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

BeautiQ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

VERWERKING

Als BeautiQ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BeautiQ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

VERSTREKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker JouwWeb. JouwWeb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met Sendcloud. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/leveren.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN 

BeautiQ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan vijf jaar bewaard.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens BeautiQ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

RECHTEN

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

WIJZIGINGEN

BeautiQ kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.